۱- درکلیه موارد معیشت اعم از تملک ودرآمد وغیره ازکلمه ما استفاده نمایید نه من وتو ؛ فراموش نکنید که اکنون زندگی مشترک شروع شده دیگرمن وتو مطرحنیست.
۲- درمقابل شوهر خود هرچند حق باشما باشد، لجبازی واصرار نکنید.
۳- شوهر خود را بخصوص درمقابل بستگانش تحقیر نکنید. ازتعریف و تمجید بستگان خود درمقابل آنان پرهیزنمایید.
۴- از مخالفت ومشاجره با شوهر خودبپرهیزید.


۵- چنانچه کمک‎هائی ازطرف بستگان شما به شوهرتان شده آنها را به رخ او نکشید.
۶- با دوستان وآشنایان شوهرتان درمعاشرت‎ها بیش ازحد معمول گرم نگیرید.
۷- شوهر خود را درمعاشرت با اقوامش محدود نکنید.
۸– دررفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پیشقدم باشید.
۹- به بستگان نزدیک شوهر خود (مادرشوهر، پدرشوهر، برادرشوهر، خواهرشوهرو…) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.
۱۰- زحماتی که برای پذیرایی خویشاوندان شوهر خود متحمل می شوید به رخ شوهر خود نکشید.
۱۱- چنانچه در آمدی دارید و برای زندگی هزینه می‎کنید آن را بازگو نکنید.
۱۲- از مردان دیگر نزد شوهرتان تمجید نکنید. هیچ مردی را به رخ شوهرتان نکشید و ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت کنید.